top of page
Middelaldercentret logo

Årsberetning 2023

Middelaldercentret_23.jpg

Indledning

/////////////////////////////////////

I 2023 fortsatte den positive publikumsinteresse fra 2022, der havde det største besøgstal siden 2016, og der opnåedes et besøgstal på knap 38.000 gæster. Efter en personalemæssig og økonomisk turbulent udgang på 2022 lykkedes det at genskabe arbejdsglæden blandt de ansatte og frivillige, der ydede en ekstraordinær stor indsats i 2023.

 

Det lykkedes tillige med velvilje fra Guldborgsund Kommune i form af en bevilling på 1 mill. kr. at gennemføren rekonstruktion af den oprindelige lille blide, der var et af centrets vartegn fra den spæde start i 1989-90, og en nødvendig reparation af rådskader i den store blide, så begge blider var funktionsdygtige i sæsonen. Guldborgsund kommune bidrog med et 10 årigt rente-og afdragsfrit lån på 2.5 mill. kr., der betød at likviditeten blev lettet ved indfrielse af 2 banklån i centrets aktiver.

 

I august måtte inspektør Thit Birk Petersen efter lægeordre gå på tidlig barselsorlov. I stedet blev centrets tidligere inspektør Kåre Johannessen hentet ind som vikar, efter aftale med to ugentlige arbejdsdage, og vil frem til medio 2024 bestride stillingens væsentlige og uopsættelige funktioner (andre, mindre presserende, opgaver sættes på vågeblus i inspektørens fravær).

MC_aarsberetning2023.jpg
Indledning

Økonomi /////////////

Året 2023 slutter  med et resultat på 1.376 t.kr., og centret er derfor i kraft af en væsentligt forbedret likviditet bedre rustet til de driftsmæssige udfordringer de kommende år.

 

Efterfølgende begivenheder:

Med virkning fra i februar 2024 er arkæolog, ph.d. Andreas Bonde Hansen ansat som ny leder af centret. Interim direktør Poul Schreiner Hansen fratræder med udgangen af februar 2024 efter mere end 20 år i centrets bestyrelse og i 2023 daglig leder.

 

I 2023 forelagde Guldborgsund Kommune et ønske om et tættere samarbejde mellem Middelaldercentret og Museum LF primært med henblik på personalemæssig synergi og større soliditet.

 

I 2024 analyseres fordelene for de to institutioner ved et forpligtende samarbejde, der evt. kan lede til en egentlig fusion. I august blev centret på linje med flere andre kulturinstitutioner omfattet af Guldborgsund Kommunes pålagte besparelser i et sparekatalog. Besparelserne godkendtes af byrådet i oktober 2023, og medfører at centrets mentortilskud til aktiveringsindsatsen bortfalder i 2024, og at driftstilskuddet i 2025 reduceres med 500 t.kr., i alt en reduktion på 850 t.kr.

Besøgstal /////////////

I 2022 vendte Middelaldercentret publikumsudviklingen efter nogle år med moderat publikumstilslutning covid-nedlukning, international politisk krisestemning og en udbredt generel økonomisk påholdenhed havde ledt til en markant reduktion i den udenlandske turisme, men i -22 vendte udviklingen omsider, og centrets besøgstal nåede det højeste niveau i seks år.

 

Den markante fremgang kunne registreres i hele den danske turist- og museumsbranche. Middelaldercentrets besøgstal i 2022 og 2023 er således et udtryk for en generel tendens blandt attraktioner, museer og turisme i Danmark.

 

I den forløbne sæson er det imidlertid lykkedes Middelaldercentret at fastholde den positive tendens. Det samlede besøgstal i 2023 blev 37.768. Dette skal ses i lyset af, at kommunens Kulturpas-ordning med gratis adgang medførte ca. 3.000 gæster i maj måned -22 (og at denne ordning ikke fandtes på centret i 2023). Derfor må besøgstallet for 2023 anses for tilfredsstillende - og et udtryk for, at udviklingen efter covid-nedlukning og krise ser ud til at være vendt.

 

Caféen /////////////

Efter gennem en længere årrække at have været holdt åben under en række forskellige former og konstruktioner, blev det med udgangen af 2022 besluttet ikke at genåbne restaurant Den Gyldne Svane i sæson 2023. Det har gennem årene været økonomisk udfordrende at drive restauranten, og på baggrund af et betydeligt underskud i 2022, skønnedes det ikke muligt at videreføre driften.

 

I stedet blev behovet for mad, drikke og forfriskninger i den forløbne sæson varetaget af caféen alene; til det formål blev Regine Birkelbach ansat for sæsonen til at varetage den daglige drift. I den spidsbelastede højsæson bød caféens kapacitet på udfordringer med for lang ventetid, men det lykkedes dog i alt væsentligt at holde gæsterne glade og tilfredse. I øvrigt har det stadig været muligt at spise caféens retter, der også indeholder et middelaldermåltid i restauranten - dog uden servering. På længere sigt undersøges muligheden for mere ad hoc-prægede events i restauranten. 

Økonomi
Besøgstal
Caféen
Middelaldercentret_23-12.jpg

Beskæftigelsesdelen /////////////

 

Aktiveringsindsatsen på centret blev i 2023 varetaget af Janni Ilsing som jobtræningskoordinator. Janni var organisatorisk placeret med kontor sammen med forvaltningen, hvilket var hensigtsmæssigt ift koordinering og planlægning sammen med forvaltningens ansatte og de sæsonansatte formidlere. Den generelt lave arbejdsløshed, og muligvis udmeldingen fra regeringen om omstrukturering på jobcentrene, medførte et lavt antal i aktivering, og heraf flere gengangere.

 

Gennem årene har centrets jobtræning været en succes med høj efterfølgende beskæftigelsesrate. Det var derfor særdeles beklageligt, at Guldborgsund Kommune i et besparelseskatalog i august 2023 foreslog byrådet at afvikle de nuværende jobtræningsforløb på centret. Byrådet godkendte forslaget i oktober 2023 med den konsekvens, at Janni Ilsing fratræder med udgangen af februar 2024. Fra centret skal lyde en stor tak til Janni Ilsing for indsatsen. Centret har over for kommunen givet udtryk for, at man gerne genoptager aktiveringstilbuddet, hvis der igen bliver behov for en meningsfuld beskæftigelsesindsats i tæt samarbejde med centrets faste personale.

Beskæftigelsesdelen

Markedsføring

Markedsføring

I 2023 oplevede vi den fortsatte udvikling af Middelaldercentrets visuelle identitet, kombineret med en omfattende kommunikationsstrategi rettet mod både lokale og nationale målgrupper. Den eksterne kommunikation opretholdt et højt tilstedevær gennem hele året, markeret ved månedlige nyhedsbreve, hyppige opdateringer på sociale medier (næsten dagligt, specifikt i højsæsonen) og regelmæssige pressemeddelelser. Marketingstrategien benyttede igen flere forskellige værktøjer til at nå de ønskede markeder og målgrupper, såsom trykreklame, annoncering på sociale medier, brand-optimering og intern kommunikation.

 

Med udgangspunkt i de succesfulde markedsføringsstrategier fra det foregående år, der er kendetegnet ved effektiv kommunikation og et overbevisende image, fokuserer vi fortsat på at fremvise Middelaldercentrets førende tilbud: underholdning, kultur og uddannelse.

Middelaldercentret_23-3.jpg

Formidling og årsprogram

Formidling og årsprogram

Helt centralt i den forløbne sæsons indsats var naturligvis det fortløbende, daglige arbejde med stedets gæster - med blidekast, ridderturneringer, kanondemonstrationer, rundvisninger og så videre. Men lige så selvfølgeligt var der også særlige tiltag på programmet, spredt ud over sæsonen.

 

Et af årets faste, tilbagevendende kalenderpunkter er Skt. Hans Aften, der forlængst er blevet en fast tradition for mange lokale. I 2023 besøgte 1.536 gæster centrets Sankt Hans-arrangementet, der forløb helt efter de faste retningslinjer. Dog måtte den traditionelle bålafbrænding udgå på grund af den forudgående lange tørkeperiode, der i flere kommuner medførte afbrændingsforbud. Højsæsonen blev i år pakket med spændende indslag der skiftede hver uge så der på den måde hele tiden kunne bydes på nyt, og gav gæsterne mulighed for at stifte bekendtskab med et bredt spektrum af emner - alt sammen gennemført i den velprøvede kombination af underholdning og lærdom.

 

Højsæson /////////////

I den første uge - uge 27 - blev der sat fokus på spil, lege og idrætter. Børn og voksne havde lejlighed til at høre om nogle af de mange forskellige fritidsaktiviteter man morede sig med for 600 år siden, og tage aktivt del i et bredt udvalg af dem. Arrangementet blev yderst vel modtaget, og godt og vel 1500 besøgende greb muligheden for at få autentisk sved på panden og græs under neglene.

 

Den følgende uge bød på det altid meget populære falkonérshow ved gruppen Falconia fra Tjekkiet. Gruppen har flere gange tidligere besøgt Middelaldercentret med egne telte, heste, jagthunde og falke. Gruppen leverede endnu en gang en medrivende forestilling. Det vakte stor begejstring, når de imponerende rovfugle spredte vingerne, og i de tjekkiske falkonéreres kyndige og erfarne hænder gav halsbrækkende opvisninger og eksempler på den ædle jagtform. Mere end 3.000 gæster nåede at opleve de populære opvisninger. I uge 29 var aktivitetstemaet bevidst valgt som kontrast til falkeugens drama og spænding. Nu var det tid til forbydelse, og til at gå på opdagelse i middelalderens store kærlighed til skønhed og smukke ting, da ugen var udnævnt til kunstuge! I denne uge kunne gæsterne stifte bekendtskab med udsmykning, dekoration, malerkunst og især skrivekunst. Tilbudene i kunstugen var fortrinsvis orienteret omkring hands-on-aktiviteter, og gæsterne havde således mulighed for selv at forsøge sig med for eksempel blæk og gåsefjer. I alt 3.656 besøgende fandt vej til middelaldercentret i uge 29.

 

I den sidste af de store aktivitetsuger, uge 30, fik vi endnu en gang besøg af de efterhånden stedkendte, voldsomt dygtige folk i formidlingsgruppen Company of Saynt George, der som vanligt bragte et summende liv til byens gader. Gruppen har gæstet centret adskillige gange før, og har hver gang imponeret både personale og gæster med deres høje kvalitetsniveau og høje grad af autencitet - og dét gjorde de også i 2023! Tæt på 5.000 gæster overværede deres aktiviteter og præsentationer i ugens løb, og arrangementet høstede endnu en gang stor ros fra gæsterne, og var en stor inspiration for både ansatte og frivillige.

Blidekast, ridderturneringer, kanondemonstrationer, rundvisninger... — de daglige tilbud til Middelaldercentrets gæster.

Middelaldercentret_23-63.jpg

I uge 30 fik vi besøg af de voldsomt dygtige folk i formidlingsgruppen Company of Saynt George.

Efterårsferie  /////////////

 

Aktivitetsprogrammet i skolernes efterårsferie i uge 42 er, ligesom de andre faste programpunkter som for eksempel Sankt Hans, bundet af stærke traditioner. Som altid sattes alle sejl til, og alle de velkendte indslag fik lige dén ekstra tand, der er en fast ingrediens i efterårsferien; ridderturneringer, blideafskydninger og de andre optrin blev i -23  suppleret med et nyt initiativ: middelalder-fodbold! Hver dag gennemførtes der en opvisningskamp af den velkendte sportsgren, vel at mærke i dens oprindelige, middelalderlige form… der var en hel del mere kaotisk og voldsom end det vi kender fra det moderne fodboldstadion. Aktiviteten var tilrettelagt, så der ikke kun blev spillet, men også formidlet fra kommentatorboksen undervejs, og der var indlagt forskellige muntre effekter, der tjente til at formidle detaljer ved spillet på morsom og underholdende vis. Der blev ikke lagt fingre imellem, da de to hold af fortrinsvis frivillige kastede sig ud på grønsværen med en energi og regulær blodtørst, der var en fryd at se - og en del af gæsterne havde lidt svært ved at genkende det ædle fodboldspil i dets rå og nådesløse oprindelige form. Tilskuerne fik virkelig øjnene op for, hvor meget spillet har udviklet sig på 6-700 år. Sikkerheden - både spillernes og tilskuernes - var naturligvis højt prioriteret, og det lykkedes at gennemføre opvisningskampene uden større blodsudgydelse; en enkelt mindre skade blev det til, som imidlertid var ganske urelateret til selve spillet.

 

Middelaldercentret havde besøg af 1556 registrerede gæster i løbet af efterårsferiens fire første hverdage. Femtedagen - fredag - blev imidlertid ramt af voldsom storm og ekstremt højvande, hvorfor dagens aktiviteter ikke lod sig gennemføre. Programmet blev derfor aflyst; der var stadig offentlig adgang til den nu ubemandede by, som på grund af de særlige omstændigheder var med gratis adgang. Det ekstreme vejr taget i betragtning var det lidt overraskende, at 17 personer faktisk fandt vej til Middelaldercentret i dagens løb.

Middelaldercentret_23-7.jpg
wx_Efterårsferie_Middelaldercentret_2023-1.jpg

Halloween  /////////////

 

På initiativ af medlemmer af personalegruppen blev der tilbudt aftenaktiviteter i Griffenholm i forbindelse med Halloween den 27-28. oktober. Her blev der sat fuld fokus på gys, dæmoner og andre uhyggelige fænomener, ganske som traditionen foreskriver. Halloween er i sin moderne form et amerikansk fænomen af ret ny dato, men har rødder tilbage i middelalderens Allehelgensdag; arrangementet havde dog ikke særlig fokus på middelalderen, men knyttede i stedet an til Griffenholms vante temaer. Det blev et par vellykkede dage, der tilmed kunne gennemføres stort set uden udgifter for Middelaldercentret på grund af ulønnet indsats fra frivillige og formidlere; over to aftener lagde husene og den omkringliggende skov på Griffenholm scene til hekse, varulve, vampyrer og meget mere, som underholdt og forskrækkede 400 meget bange, men ekstremt tilfredse gæster.

 

Alletiders Julemarked  /////////////

 

Årets sidste selvstændige arrangement var det årlige julemarked, der løb af stabelen den 1-2 december. Her blev Sundkøbing omdannet til et hyggeligt og venligt juleland, som altid arrangeret af støtteforeningen Guldborgsund-Gildet. At vejrguderne (og Meteorologisk Institut) viste sig fra sin allermest imødekommende side og gavmildt lod sne dale over byen, gav det hele et ekstra lag af afslappet hygge, og julemarkedet var som vanligt en succes; omkring 1.500 gæster lagde vejen forbi.

halloween_wix-6.jpg
Frivillige

Frivillige /////////////

I februar og november afholdt Guldborgsund Gildet to weekendkurser, hvor frivillige kunne hente kvalificeret hjælp til at sy egne dragter og sko, få vejledning i pileflet m.m. samt et foredrag lørdag aften i et middelalderrelateret emne.

 

I marts afholdt centret 2 weekendkurser for nye frivillige. Der var 28 deltagere fordelt på de to kurser. Den 22 og 23 april arrangerede centret den årlige arbejdsweekend, hvor frivillige kommer og hjælper med at gøre klar til åbning. Samtidig blev der afholdt årsmøde i støtteforeningen Guldborgsund-Gildet.

 

I maj og juni havde vi et par prøveweekender hvor de nye frivillige, som har været på det teoretiske kursus, kommer ud og prøver i praksis med ”støttepædagog”. Der var i 2023 en beskeden nedgang i antallet af danske frivillige, der til gengæld modsvaredes af en stor tilgang af udenlandske reenactere. Hele august og september var der liv i Sundkøbing, hvilket virkelig var luksus.

 

Guldborsund-Gildet har i den forløbne sæson støttet os med tilskud til centrets deltagelse i Historiske Dage-messen, og til to nye sværd til ridderne. De frivillige har også været en stor del af arrangementer ud af huset. Vi har til Royal Run, Gjordslev gods` markedsdage og kulturnat i Nykøbing haft meget stor hjælp af frivillige. Det samme gælder selvsagt for julemarkedet, der i alt væsentligt blev afviklet i regi af gildet. Middelaldercentret sætter meget stor pris på vores frivillige; uden dem ville vi ikke kunne præstere en levende by for gæsterne.

Middelaldercentret_23-8.jpg
Middelaldercentret_23-13.jpg

Skoletjeneste og undervisning  /////////////

I den forløbne sæson kunne centret som de foregående år tilbyde en række forløb og rundvisninger, primært rettet mod folke- og friskoler. Disse forløb var først og fremmest det velkendte og gennem mange år afprøvede og finjusterede Byens Borgere, hvor klassen føres gennem middelalderbyen af én af byens professionelle formidlere, i skikkelse af en håndværker. Rundvisningerne foregår “i rolle”, hvor rundviseren som udgangspunkt fastholder sin middelalderlige rollefigur, men i de senere år er tidligere tiders strikse insisteren på ikke på noget tidspunkt at træde ud af det aktuelle år (altså i 2023 det Herrens År 1413) blevet blødt lidt op. Erfaringer indhøstet gennem en længere årrække viste nemlig, at det ganske vist er en stærk og velfungerende teknik rent formidlings- og indlevelsesmæssigt, men at det dog også i visse situationer kan være en begrænsning, når man f.eks. ønsker at inddrage udviklingen på et givent felt efter middelalderen. Derfor fastholdes den gamle og velprøvede model også fremover, men nu med en mulighed for at træde ud af rollen når det er pædagogisk eller formidlingsteknisk hensigtsmæssigt. Rundvisernes store rutine og mangeårige erfaring betød, at denne opjustering gik ganske problemfrit, og resulterede i en optimeret oplevelse for deltagerne. I 2023 deltog i alt 1.998 elever i rundvisningerne, fordelt på 88 skoler.

 

Der er også, som i de foregående år, gennemført rundvisninger i Teknologiparken (med fokus på periodens teknologiske landvindinger, med udviklingen af videnskabelig tænkning og begrebsapparat som et sekundært fokusområde), samt i Den Magiske Skov, hvor der berettes om overtro og fabelvæsner - et forløb, der sigter mod at stimulere overvejelser om, hvordan middelaldermennesket tolkede og forstod sine omgivelser. Endvidere blev også forløbstilbudet om Spil og Leg videreført, til lige så stor tilfredshed blandt brugerne som i de foregående år.

 

Tilsvarende videreførtes det relativt nye initiativ Middelalderakademiet.dk, hvor tekster og artikler til inspiration i undervisningssammenhænge gøres tilgængeligt for brugere, der ikke har mulighed for et fysisk besøg på centret. Ressourcer og materiale fra dette site er gratis for brugerne, og tilbudet har vist sig meget anvendeligt og populært. Tilbudet fastholdes og udvikles naturligvis fremadrettet.

 

Centrets engagement i projekt Dannelsesrygsækken videreførtes også i 2023, i form af en række organiserede skoleforløb i det særlige læringsmiljø Griffenholm i perioden 25/9 til 30/10. Alle de datoer der var til rådighed blev reserveret af lokale skoler, og der måtte sågar improviseres tider til et mindre antal ekstra forløb. I alt gennemførte 672 elever og 15 lære-re aktiviteten. Projektet er administrativt lidt tungt for centret (al den stund al kommunikation mellem centret og de enkelte, tilmeldte skoleklasser er helt overladt til centret, uden at det i en del tilfælde har været muligt fra centralt hold at få kontaktoplysninger til de berørte lærere.) Forløbet er imidlertid meget populært, og det lykkedes i samtlige tilfælde at gennemføre de nødvendige justeringer og ændringer. Elevernes ophold i Griffenholm afvikledes effektivt ved Ana Rodrigues.

Skoletjeneste og undervisning
medicin-4.jpg
Fællesprojekt med Cardiff University

Fællesprojekt med Cardiff University  /////////////

 

Et samarbejde, der i -22 var blevet etableret med Cardiff University, blev gentaget og videreført i den forløbne sæson. Den 14. august ankom et hold britiske arkæologistuderende, der frem til 8. september opholdt sig på Middelaldercentret, hvor de klædt i centrets dragter tog aktivt del i det daglige arbejde. Sideløbende hermed gennemførtes der enkeltstående forløb som den enkelte studerende selv besluttede, typisk et rekonstruktionsprojekt, samt en række generelle forlæsninger og præsentationer. Forløbets daglige ledelse lå i hænderne på ms. Sally Pointer, der var hyret til opgaven af Cardiff University, og som også havde stået i spidsen for forløbet i 2022.

 

Der var i forvejen blevet udarbejdet en detaljeret plan for forløbet, baseret på 2022-opholdet. Imidlertid ønskede både ms. Pointer og de studerende at fokusere mere stringent på den daglige indsats og de individuelle projekter - og gerne konkrete, fysiske projekter frem for teoretiske. De omfattende studieplaner blev derfor i nogen grad suspenderet og erstattet af et mere improviseret forløb, skabt i samspil mellem ms. Pointer og den vikarierende inspektør. Der indgik heri en forelæsning v. Museumsinspektør Leif Plith Lauridsen fra Museum LF, og en afsluttende evaluering ved frk. Vera Boos, der havde udarbejdet den oprindelige plan for forløbet. Endvidere gennemførtes, med venlig assistance fra interim-direktøren & hustru, en studieudflugt til Fanefjord Kirke og Grønsalen på Møn, med fokus særligt rettet mod den righoldige danske kalkmaleri-tradition.

 

Kommunikationen med den ansvarlige på Cardiff University bød på enkelte udfordringer, idet en del beslutninger og ønsker ikke var blevet meddelt Middelaldercentret eller var forsvundet i universitetets arkiver, men det lod sig ved fælles indsats og gensidig velvilje nemt udrede. Selve de britiske studerendes besøg forløb uden nævneværdige udfordringer, og centret havde god gavn af de unge menneskers indsats; bl.a. deltog de ligesom året før som aktører i middelaldercentrets præsentation i Maribos Birgittafestival 1. september. De indgik naturligt i det daglige formidlingsarbejde, og centret har meddelt universitetet at vi gerne står til disposition, dersom man skulle ønske at gennemføre tilsvarende forløb i fremtiden. Arkæologi-instituttet i Cardiff har dog i skrivende stund ikke truffet beslutning herom.

Middelaldercentret_23-32.jpg
Middelaldercentret_23-25.jpg

Griffenholm /////////////

De tre Escape Rooms på Griffenholm fortsætter med at vokse i popularitet, med en vækst på 21% i antallet af gæster sammenlignet med 2022 (726 samlede gæster i Escape Rooms i løbet af 2023). Vi har set en stigende interesse for denne attraktion, også blandt lokale virksomheder, der bruger Griffenholms Escape Rooms til teambuilding-aktiviteter. De tre Escape Rooms - Biblioteket, Laboratoriet og Observatoriet - kan alle bookes via www.griffenholm.net.

Griffenholm
tak-2.jpg

Kurser/seminarer /////////////

På grund af de lidt særlige omstændigheder der i 2023 gjorde sig gældende - inspektørens barselsorlov og den midlertidige centerledelse v. interim-direktør Poul Schreiner Hansen - har centrale medarbejdere ikke deltaget i kurser eller seminarer i den forløbne sæson. Da både centerlederens og inspektørvikarens tilknytning til Middelaldercentret var  midlertidig skønnedes det ikke meningsfuldt at bruge ressourcer på sådanne aktiviteter. I den forestående sæson, hvor forholdene normaliseres, tænkes kursus- og seminaraktiviteten selvsagt genoptaget. I sæson 2023 deltog på formidlersiden Ben Woldring i et økseseminar under den fra TV kendte “Bonderøven” i september måned.

 

I marts måned afvikledes som altid to weekendkurser, hvor nye frivillige blev introduceret til livet som aktør i middelalderbyen, og blev gjort bekendt med Middelaldercentret formidlingsstrategier og generelle retningslinjer.

 

Samarbejder og eksterne engagementer /////////////

I 2023 deltog Middelaldercentret med en egen stand på Historiske Dage-messen i Øksnehallen i København i marts måned. Standen bemandedes med en kombination af personale og frivillige fra Guldborgsund-Gildet, og der var stor interesse for standen gennem hele weekenden, hvor der både blev formidlet aktivt og reklameret for Middelaldercentret til messens i alt tolv tusinde gæster. På standen formidledes hele centrets samlede virke, dog med særlig fokus på blideprojektet, og det var en effektiv platform til at etablere kontakt til den store og vigtige målgruppe i Hovedstadsområdet. Standen gjorde så godt et indtryk på arrangørerne, at vi er blevet tilbudt at promovere det kommende års Historiske Dage men en optræden i TV2´s populære formiddagsprogram Go´Morgen Danmark på messens første dag - hvilket naturligvis samtidig vil være en storartet eksponering af centret. Det er derfor besluttet at gentage deltagelsen i indeværende års messe 9-10. marts.

 

I tilknytning til det store Royal Run-arrangement i maj måned 2023 etablerede Middelaldercentret en lille, men hyggelig lejr ved Klosterkirken. Opstillingen var meget populær, og tiltrak opmærksomhed fra adskillige hundrede borgere i dagens løb, der benyttede lejligheden til at høre nærmere om centrets arbejde og mange muligheder og tilbud. Det var en givtig anledning til at få lokalområdets beboere i direkte tale.

Kurser/seminarer
Samarbejder og eksterne engagementer
Middelaldercentret_23-69.jpg

Både danske og udenlandske medier har i mange år været bekendt med Middelaldercentrets fantastiske, autentiske rammer.

I august måned var Middelaldercentret repræsenteret ved historiske markedsdage på Gjorslev Gods, hvor støtteforeningens medlemmer etablerede en stand og weekenden igennem bidrog energisk til god stemning, og samtidig gjorde glimrende reklame for centrets daglige arbejde.

 

Middelaldercentret var en aktiv medspiller i Maribos Birgittafestival den 1. september; her deltog centret med en optræden, hvor repræsentative eksempler på middelalderens forskellige beklædningstyper blev fremvist og forklaret i domkirkens fantastiske rammer. Catharina Oksen tog vare på formidlingsdelen, mens udvekslingsstudenterne fra Cardiff University (se side 13) velvilligt påtog sig rollen som modeller. Centret var endvidere aktivt repræsenteret ved Kulturnatten i Nykøbing Falster i oktober, hvor der etableredes en aktiv formidlingsstand i byen; den bemandede stand havde primært til hensigt, opsøgende og målrettet, at

markedsføre den umiddelbart forestående efterårsferies talrige aktiviteter på centret. Også her blev der lagt vægt på at drage fordel af mødet med lokalområdets beboere på deres hjemmebane.

 

Centret har i det forløbne år (endnu en gang) haft et velfungerende samarbejde med Danmarks Radio, denne gang omkring optagelser til en julekalender til visning i december 2025. Der fandt omfattende optagelser sted i middelalderbyen, og en større mængde rekvisitter og genstande blev efterfølgende udlejet til produktionsholdet til brug ved supplerende optagelser andetsteds.

 

Middelaldercentret fastholdt i 2023 sit engagement i forskellige faglige og pædagogiske fora, dog mindre aktivt end normalt pga. den lidt ekstraordinære bemandingssituation; under inspektørens fravær har deltagelsen været overvejende passiv, da det i mange tilfælde ikke har været muligt for den vikarierende inspektør at passe møder og seminarer ind i de to ugentlige arbejdsdage, der er aftalt som ramme for vikariatet. Disse samarbejder forventes selvsagt genaktiveret på fuld kraft ved inspektørens tilbagevenden i -24.

Projekter

Projekter

Projekter /////////////

Et i 2022 iværksat projekt om etablering af et frilandsgartneri med tilhørende orangeri i skovområdet der støder op til middelalderbyen måtte i 2023 sløjfes, idet det viste sig at være for ressourcekrævende, såvel økonomisk som bemandingsmæssigt, til at det skønnedes meningsfuldt. De midler, der fra kommunalt hold var afsat til projektet (i alt 1 mill.), blev med kommunens accept i stedet overført til det akut opståede behov for konstruktion af en ny lille blide.

 

Den oprindelige blides sammenbrud var nemlig en ganske alvorlig affære for Middelaldercentret; dels er den lille blide helt central i stedets image udadtil - den tjente i mere end et kvart århundrede som symbol for hele stedet, og var kendt viden om - og dels var det for-midlingsmæssige potentiale i dagligt at kunne inddrage gæster og skoleelever aktivt i klargørelsen af maskinen så åbenlyst, at aktivitetsmuligheden ganske enkelt dårligt kan undværes. I et frugtbart samarbejde med møllebygger C. Palle lykkedes det at få den nye maskine opbygget og gjort funktionsdygtig til sæsonåbningen; bliden var i aktiv brug gennem hele sæson 2023, men i skrivende stund arbejdes der stadig på de sidste tilpasninger og justeringer for at opnå helt optimal funktion. Den lille blide skønnedes afgjort af væsentligt større betydning end det planlagte anlægsprojekt, men beklageligvis betød omlægningen af de tildelte midler, at donationer fra Augustinusfonen og Friluftsrådet måtte gå retur til giverne.

prjekt_blide-124.jpg
news-1.jpg
prjekt_blide-125.jpg

Den oprindelige lille blides sammenbrud henledte imidlertid opmærksomheden på, at også den store blide var i temmelig kritisk forfatning (hvilket var ganske naturligt; tømmerkonstruktioner af en sådan størrelse og med et så intenst og belastende brug gennen flere år-tier tærer selvsagt på maskinen). Det blev derfor forsøgt at rejse fondsmidler til at erstatte ikke blot den lille, men også den store kastemaskine, men desværre kronedes ingen af ansøgningerne med held. I stedet lykkedes det at erstatte de konstruktionsmæssige elementer, der var akut ramt af råd, med nye dele, fremstillet af egetømmer indhentet fra lokale skovdistrikter. Takket være en målrettet indsats kunne maskinen tages i brug op til højsæsonens start, og offentlighedens forventninger kunne således imødekommes. Maskinen er dermed atter fuldt operationel, og dens funktionalitet forventes at være sikret for de kommende år.

 

Som supplement til de egentlige fondsansøgninger til de akut nødvendige blideprojekter blev der iværksat en crowdfunding-kampagne i håbet om ad den vej at medvirke til at rejse de fornødne midler. Kampagnen, der modtog bidrag fra privatpersoner i både ind- og udland (og dermed demonstrerede, hvor anerkendte de unikke maskiner er) indbragte 100.000,- Middelaldercentret noterer sig med glæde og taknemmelighed den varme støtte og opbakning, og det store engagement i centrets virke, fra både hjemlig og udenlandsk side.  

Bilag: Bestyrelsen

Bilag: Bestyrelsen /////////////

Bestyrelsen af den selvejende institution Middelaldercentret var i 2023 sammensat på følgende vis:

 

  • Direktør Michael Bang (formand)

  • Ass. Professor Flemming Sørensen (næstformand)

  • Museumsinspektør Poul Grinder-Hansen

  • Konsulent Henrik Høegh

  • Områdeleder Pia Bach (medarbejderrepræsentant)

  • Specialkonsulent og arkæolog Marianne Rasmussen Lindegaard

  • Byrådsmedlem Ole K. Larsen

  • Byrådsmedlem Martin Lohse

  • Forretningsudvikler Jørgen Jensen

 

Den tidligere næstformand, skovrider Poul Schreiner Hansen, påtog sig året igennem funktionen som interim-direktør på Middelaldercentret.

 

Bilag: Økonomiske nøgletal /////////////

Årsregnskabets hovedtal er:

Nøgletal & Besøgstal

Resultatopgørelse

Indtægter

 

Tilskud

Øvrige indtægter

Entreindtægter

Butik

Cafe og Gæstgiveriet

Kompensationer, Covid-19

Indtægter I alt

2023

 

4.159

533

4.618

649

1.053

0

11.012

2022

 

4.002

512

4.411

476

1.559

81

11.041

Omkostninger

 

Lønninger

Formidling

Forvaltning

Administration 

Butik

Cafe og Gæstgiveriet 

Finansielle omkostninger 

Omkostninger I alt 


Årets resultat

2021

 

5.939

612

810

1.132

351

521

271

9.636

1.376

2022

 

8.195 

422

955 

1.377 

453

982 

299

12.683

-1.642

Balance

Aktiver

Materielle anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt 

 

Passiver

Egenkapital

Gæld i alt

Passiver i alt

2021

 

10.773 392 11.165

 

 

 

5.638 5.527 11.165

2022

 

10.773

874

11.647

4.261

7.386

11.647

Middelaldercentret_sensommer06.jpg

Besøgstal /////////////

2023 

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

37,768

41,270

 

33,488

 

19,112

 

36,055

 

34,836

 

39,009

 

40,559

 

39,779

 

43,851

 

42,570

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

45,313

 

55,400

52,926

 

48,435

 

50,500

 

54,273


52,098

 

65,362

 

71,407

 

76,860

 

70,285

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

1997

 

1996

 

1995

 

1994

 

1993

 

1992

 

1991

75,733

 

90,000

 

110,000

 

104,000

 

97,000

 

90,000

 

70,000

 

40,000

 

34,000

 

27,000

 

20,000

bottom of page